Bra samarbete säkerställer biodiversitet

Biologisk mångfald - Stenstrup lergrav

 

En varierad natur är fundamental för vårt klimat och för att bevara balansen i flora och fauna. Därför var Wienerberger också glada att kunna samarbeta med jordägaren Søren Andersen om återetableringen av en stor lergrav till ett välbalanserat naturområde med ett sunt ekosystem och ett rikt djurliv.

 

Som materialproducent som är beroende av att använda naturens råvaror i produktionen är det viktigt att minimera påverkan av de områden som leran utvinns från och säkra ett balanserat ekosystem för framtiden. 

Och just säkring av biodiversiteten med hjälp av återetablering av de naturområden som har använts för resursutvinning är ett av de viktigaste initiativen i Wienerbergers hållbarhetsprogram.

150 års utvinning av lera förvandlat till kräftodling

Petersminde Teglværk vid Stenstrup i Danmark har i mer än 150 år grävt upp lera ur de gamla issjöarna på Sydfyn i syfte att förvandla den till fasadtegel. Resultatet av dessa utgrävningar är ett område med flera 6-7 m djupa lergravar med stora öppna vattenspeglar. Tack vare lerans höga kalkinnehåll är vattnet i dessa rent och klart med precis rätt pH-värde, samt en fast botten, vilket tillsammans utgör ett perfekt ekosystem för bland annat den danska flodkräftan.

Godsägaren och veterinären Søren Andersen tog initiativet till biodiversifieringsprojektet i Danmark, som Wienerberger har stöttat aktivt.

- Under utvinningen av lera arbetar man med att skapa undervattensuppdämningar för att säkra fixeringen av kväve och fosfor. Därmed skapas undervattensrev, som är den perfekta hemvisten för exempelvis kräftor. Därefter har vi lagt ner mycket energi på att plantera buskar och träd som är karakteristiska för området, som förskönar naturen och ger ett rikt fågelliv. Det är en daglig glädje att se hur de enskilda elementen i flora och fauna påverkar varandra och skapar harmoni, berättar Søren Andersen.

En kontinuerlig process, säsong efter säsong

Arbetet med biodiversifieringen är kontinuerligt och i hög grad säsongsbetonat och kräver mycket planering. Träd och planteringar ska beskäras och tunnas ut regelbundet för att inte förvildas, vilket skulle medföra att de miljömässiga vinsterna med sjöarna med klart vatten går förlorade. På våren sås vilda blommor och viltfågelblandningar i spridda klungor. I augusti fångas kräftor och kräftyngel fördelas i sjöarna.

- Det är fascinerande att studera årstidernas inverkan på en lergravs biotop. Genom viltvård och kräftodling kan jag bidra till att få de arter som tillhör vår fauna att trivas. Det är en kontinuerlig process som med tiden skapar rum, frodighet och balans, säger Søren Andersen om det omfattande arbetet.

     "Under utvinningen av lera arbetar man med att skapa undervattensuppdämningar för att säkra fixeringen av kväve och fosfor. Därmed skapas undervattensrev, som är den perfekta hemvisten för exempelvis kräftor. Därefter har vi lagt ner mycket energi på att plantera buskar och träd som är karakteristiska för området, som förskönar naturen och ger ett rikt fågelliv."

Søren Andersen
Veterinär och godsägar

     

Ett berikande samarbete

En av grundstenarna till biodiversifieringsprojektet har också varit Søren Andersens goda kunskaper om den lokala vilda floran och faunan. 

- Vi har haft väldig tur med att ha en skicklig lokal samarbetspartner som Søren, som tog initiativet till detta projekt, och han förtjänar en stor del av äran för det vi har uppnått, säger Andreas Christensen, MD Operations från Wienerberger.

     


 


FAKTA: Våra gröna initiativ

Biodiversitet: Varje gång vi etablerar utvinning av naturresurser förpliktar vi oss att lämna tillbaka området i minst lika bra tillstånd som vi tog emot det i. Konkret samarbetar vi med regionerna om antingen re- eller nyetablering av naturområden, och varje gång vi startar utvinning av nya resurser finns det alltid först en avtalad biodiversitetsplan för re- och nyetablering av natur i området.

Dematerialisering: Vi fortsätter i vår produktutveckling med att minska materialförbrukningen vid tillverkningen av nytt fasadtegel. Med LESS fasadtegel har vi lyckats minska med 15%.

Upcycling: Våra produkter är både 100% återanvändbara i krossat tillstånd och 100% återanvändbara som gammalt fasadtegel i nya byggprojekt. Men vi arbetar också på upcycling, där vi just nu tillsammans med Teknologisk Institut och RGS Nordic gör försök med krossning av hela fasadtegelväggar för återanvändning i nya tegeltyper. På så sätt bidrar vi till att minska behovet av jungfruliga material och tar ännu ett steg i riktning mot att sluta materialkretsloppet.

Energioptimering: Vår produktionsanläggning energioptimeras löpande, så att vi i genomsnitt förbättrar energiförbrukningen med 10% om året - bland annat genom att säkra återvinning av överskottsvärme.

     

     

Vi bevarar eller ökar den biologiska mångfalden

Även om naturbevarande ännu inte omfattas av lagstiftning eller regleringar har Wienerberger på koncernnivå åtagit sig att säkerställa återuppodling av naturen i lergravarna som använts för utvinning av lera till produktionen av fasadtegel.

Detta åtagande betyder konkret att man gör sitt yttersta för att i samarbete med lokala partner minimera den miljömässiga påverkan från råmaterialutvinningen och produktionen genom att återuppodla och återetablera lerutvinningsplatser. Ofta gör det öppna lerlagret faktiskt att dessa områden har idealiska förhållanden för växter och djur.

- För ett tillverkningsföretag som vi, som använder råmaterial från naturen, är det verkligt viktigt att ha en klar plan för biodiversitet, varje gång vi utvinner material. Det har lika hög prioritet i vårt hållbarhetsprogram som att tänka in CO2-besparingar. Det gäller både för våra tegelverk i Danmark och i alla andra länder där Wienerberger har aktiviteter, avslutar Andreas Christensen.


 

Biologisk mångfald - Stenstrup lergrav


 

LESS. CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.

Så har vi skapat framtidens CO2-besparande fasadtegel.

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Anmäl dig här

     


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.