paver, penter, paving stone, square, people, Titan, Schwarzbraun Kohlebrand, Rotblaubunt Kohlebrand, Penter Blue, Köln, Penter Gelbbunt Kohlebrand


 

Vård och underhåll av beläggningsklinker

Här hittar du information och goda råd om underhåll av marktegel för att säkerställa ett vackert och hållbart resultat.

Om beläggningen utsätts för naturliga väder- och klimatförhållanden förblir de vackra och rena i färgerna. Vid inomhusbruk eller vid användning i övertäckta områden, som exempelvis carport, kan borstning och tvätt då och då med milda rengöringsmedel vara nödvändigt.

1. Förorening/nedsmutsning vid andra hantverksarbeten

Om det finns risk för förorening/nedsmutsning vid andra hantverksarbeten ska ytan på beläggningsteglet skyddas med tillräckligt tjock byggfolie - om det ändå kommit murbruks- eller färgrester på beläggningsteglet kan dessa tas bort med ett av de rengöringsmedel som finns i handeln.

Bruksanvisningen från tillverkaren av rengöringsmedlet ska följas.

I regel är det lämpligt att först prova hur rengöringsmedlet verkar på ett avgränsat område av beläggningen.

2. Saltavlagring på ytan

2.1 Orsak till saltavlagringar

Wienerberger marktegel är genomfärgat och färgäkta, dels på grund av de använda råmaterialen och dels på grund av den keramiska bränningen.

Ändå kan det efter läggningen ibland förekomma saltavlagring på ytan av markteglet. Det rör sig normalt om vattenlösliga salter som natrium-, kalium- eller magnesiumsulfat. Dessa salter transporteras upp till ytan av kapillärkrafter, där vattnet efter förångning avsätter de vattenlösliga salterna på markteglets yta.

I undantagsfall kan man se att underlaget eller avjämningssanden kan innehålla vattenlösliga salter. Dessa salter kan långsamt transporteras genom markteglet och synas på ytan som saltfällningar. Om man ställer växter i krukor på markteglet kan humus, kalk eller andra innehållsämnen leda till ytbeläggningar på teglet.

Vid läggning av beläggningsklinker i övertäckta områden kan det förekomma saltutfällningar för att den regelbundna ytrengöring som normalt görs med hjälp av regn inte sker under tak.

För att simulera den naturliga tvätteffekten från regnet bör de övertäckta områdena regelbundet borstas med vatten. Rengöring med högtrycksspruta av beläggningsområdet rekommenderas inte, eftersom det kan finnas risk för att fogmaterialet spolas bort ur fogarna.

2.2 Avhjälpning av saltutfällningar

Vattenlösliga saltavlagringar kan tas bort genom borstning eller avtvättning.

Vattenlösliga salter försvinner på naturligt sätt genom väderpåverkan. Denna påverkan kan påskyndas genom rengöring av ytorna med vatten och borste.

Om en avlagring i undantagsfall inte kan tas bort med vatten och borste kan det ha skett en kemisk reaktion mellan saltutslagen. Här är det nödvändigt att ta bort saltutfällningarna med högtrycksspruta och i svåra fall mekanisk rengöring eller eventuellt med stenrengöringsmedel.

Vid användning av stenrengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar följas - i regel är det lämpligt att först prova effekten av stenrengöringsmedlet på ett avgränsat område av beläggningen.

Försök alltid med den mildaste formen av rengöring först. Vid användning av högtrycksspruta - kom ihåg att efterfylla fogarna.

3. Tösaltavlagringar på ytan

På ytan av beläggningsklinker kan det, särskilt på våren, uppstå en vitaktig beläggning. De vitaktiga beläggningarna ses oftast i perioder med torrt väder. Denna beläggning kommer ofta från tösalt, antingen i fri form eller som vattenlösliga salter som tränger upp genom beläggningsklinkern på grund av kapillärkraften.

Som avhjälpningsmetod rekommenderas helt enkelt borstning av ytan, detta tillsammans med den naturliga väderpåverkan bidrar till att tösaltavlagringarna successivt försvinner.

Principiellt rekommenderas att använda grus eller granulat som strömedel i stället för salt, materialet kan borstas ihop under våren och tas bort från ytan.

Vid användning av tösalt ska tillverkarens anvisningar och doseringar noga följas.

Tösalt med urea

Urea kan ge saltavlagringar på samma sätt som vanligt tösalt. Urea är inte verksamt vid låga köldgrader, varför man ofta ser överdosering och därmed ökade efterföljande saltutfällningar.

Vid användning av tösalt ska tillverkarens anvisningar och doseringar noga följas.

Röjning av snö och is

Snö och is tas bort med normala handverktyg eller med motoriserade snöröjningsmateriel, som sopmaskiner eller snöslungor.

Om handverktyg används ska man vara försiktig med metallsnöskolvar och liknande.

Om motoriserad snöplog används bör bladet ha gummikant, och avståndet till beläggningen bör vara från 7-10 mm.

4. Fett- och oljefläckar

Fett- och oljehaltiga fläckar som uppstått av exempelvis grill eller droppande motorvätskor i parkeringsområden. Vid områden i det fria försvinner dessa fläckar i regel av sig själva.

För borttagning av fläckarna kan man köpa rengöringsmedel i specialbutiker. Beläggningsklinker kan tåla denna typ av rengöring utan att färger eller ytor skadas. I regel är det lämpligt att först prova hur rengöringsmedlet verkar på ett avgränsat område av beläggningen.

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

5. Mossa och alger

Det kan också uppstå biologisk tillväxt på beläggningsklinker.

Biologisk tillväxt uppstår normalt i områden med skugga och i områden som inte belastas av trafik. Biologisk tillväxt förekommer naturligt och uppstår på alla ytor där det finns tillväxtbetingelser. Beläggningsklinker tar inte skada av biologisk tillväxt.

Den biologiska tillväxten kan tas bort med vanliga rengöringsmedel, eller med hjälp av medel som är lämpliga för att ta bort alger. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Man kommer normalt att se att den biologiska tillväxten ganska snabbt kommer tillbaka efter rengöring.

6. Fogar

Det är viktigt att använda grovkornig fogsand, en grov kornfördelningskurva bidrar till att säkerställa att fogen förblir fylld även efter kraftiga regn eller mekanisk påverkan. Det rekommenderas att säkerställa att fogarna är fyllda. Om fogarna inte är fyllda bör de efterfyllas.

Det kan förekomma gräs i fogen, särskilt vid bredare fogar. Om man vill ta bort denna växtlighet kan det göras mekaniskt. Kom ihåg att efterfylla fogarna med sand efter borttagning av gräs, sanden är en oumbärlig del av beläggnignen och bidrar till att stärka stabiliteten i beläggningen.

Erfarenhetsmässigt kan fogsand med ogräshämmare ge anledning till uppkommande skalbränna på beläggningsklinker, därför kan vi inte rekommendera denna typ av fogsand till Wienerbergers beläggningsklinker.

     


 

Project Toeyen Torg in Norway

Marktegel från Wienerberger

Vårt marktegel finns i ett standardsortiment med de mest populära klinkertyperna. Dessutom har vi tillgång till en stor backlist av vackra markklinker hos våra holländska och tyska fabriker. 

 

__________

 

Marktegel till nybyggnation?

Behöver du en diskussionspartner när det gäller marktegel som är utvecklat särskilt för nybyggnad och andra projekt med särskilda krav på färgspel och estetik?

Kontakta vår försäljningsavdelning

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Anmäl dig här


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.