Education, Borren Skole, Bronsgroen


 

TB-rännor

TB-rännan används för inmurning av fönster- eller dörröppningar istället för traditionell inläggning av papp och leder bort slagregn som tränger in genom fasadmuren.

TB-rännans alla fördelar

 • Högre styrka för tegelbalken
 • Enklare hantering vid montering
 • Effektivare och säkrare bortledning av inträngande regnvatten
 • Levereras tillsammans med tegelöverliggare
 • Standardlängder

TB-rännan lagerförs hos samtliga tegelverk för följande tegelöverliggare:

 • Överliggare med 4 skift
 • Överliggare med 5 skift
 • Överliggare med 6 skift
 • Överliggare med 7 skift
 • Överliggare med 8 skift
 • Överliggare med 9 skift
 • Överliggare med 10 skift
 • Överliggare med 12 skift
 • Överliggare med 14 skift
 • Överliggare med 16 skift

Funktion

TB-rännan leder ut inträngande vatten till båda sidorna, där det rinner ner på fasadmurens baksida eller, om det inte är möjligt, ut genom fasadmuren med hjälp av ändförslutningar.

Styrkeförhållande

Vid beräkning av tegelbalkar med TB-ränna bör man räkna med en minskning av balkbredden på 10 %. I gengäld kan balkhöjden räknas lika med murhöjden eftersom det inte finns något åtskiljande skikt i form av pappinlägg. Det innebär normalt att tegelbalken får högre bärförmåga.

Material

TB-rännan och ändförslutningarna tillverkas av PVC och återvinningsmaterial används i största möjliga utsträckning. TB-rännan är svart. Ändförslutningarna är vita.

Förvaring

Materialet får inte förvaras så att att det utsätts för direkt solljus. Lim bör förvaras vid rumstemperatur (ca 20° C).

Fuktspärr


 

Apartment building, Roellike Hus, Groenttorvet, Bronsgroen


 

Montering av TB-rännor

TB-rännan muras in på baksidan av fasadmuren över det första eller andra skiftet. Det är viktigt att det inte uppstår köldbryggor mellan fasadmuren och bakmuren. TB-rännan muras in så att hålen i flänsen täcks helt av murbruk. Det ser till att det inte kan rinna vatten "bakom" TB-rännan. Fogarna på baksidan av ytterväggen ska vara helt fyllda.

Det kan vara en fördel att limma TB-rännan mot murverket innan murningen fortsätter. Det ser till att rännan inte förskjuts när den muras upp.

TB-rännan är ca 20 cm längre än överliggaren och placeras normalt mitt framför fönster- eller dörröppningen. Efter monteringen ska alla murbruksrester avlägsnas från TB-rännans botten.

TB-rännan ska vara fri från isolering så att rännan fritt kan leda bort inträngande vatten.

OBS: TB-rännor är inte lämpliga för långa fönsterrader och kan inte förlängas eller limmas ihop.

Montering av ändförslutning

TB-rännor ska främst användas utan ändförslutningar, men om förhållandena på platsen är ofördelaktiga, t.ex. om det finns "små" mittfält med TB-rännor på båda sidor eller hörnfönster eller liknande, kan inträngande vatten inte ledas ner längs fasadens baksida.  I så fall kan TB-rännan monteras med tillhörande ändförslutning.

Ändförslutningarna limmas fast på TB-rännan. Den medföljande slangen monteras på ändförslutningarnas avloppsstosar med de tillhörande plastklipsen. Slangen förs ut genom en fog i fasadmuren. Slangen ska gå fri från fasadmuren med minst 1 cm och får inte ha bakfall.

Endast en ändförslutning per TB-ränna bör användas.

OBS: Om slangen täpps igen kan den rensas utifrån med tryckluft, ståltråd eller liknande.

Ändförslutningar levereras i hela satser med:

 • 1 st. ändförslutning vänster
 • 1 st. ändförslutning höger
 • 1 tub lim
 • Datablad för lim
 • 1 st. slang på 50 cm (kapas till rätt längd med hobbykniv)
 • 2 st. plastklips

OBS: Ändförslutningarna bör limmas vid temperaturer över 5° C

___________________________________________________________

Lim för ändförslutning

Limmet som följer med ändförslutningen är ett PVC-baserat spaltfyllande lim som ger en genomskinlig limfog för sammanfogning av hårda PVC/ABS-rör och beslag. Limmet är vattentätt.

Förberedelse:

Limytorna ska vara rena, torra och fria från olja, fett, slipmedel, damm och lösa partiklar. Ytorna rengörs med bensin eller aceton.

Förtunning:

Får inte förtunnas.

Applicering:

Limmet appliceras på båda sidorna i ett tunt, jämntjockt skikt varefter delarna snabbt sätts ihop.

Härdning:

Undvik mekanisk belastning i minst 30 minuter. Tryckprovning kan utföras efter ca 1 dygns härdning i rumstemperatur.

Temperatur:

Härdningen är temperaturberoende och limning/härdning bör utföras vid temperaturer på 15-20° C. Limning/härdning bör inte utföras vid temperaturer under 5° C.

Rengöring:

Fuktigt lim rengörs med aceton. Härdat lim måste avlägsnas mekaniskt. Tvätta händerna med tvål och vatten.

Säkerhet

 • Hälsofarlighetsklass: Ingen
 • Brandfarlighetsklass: F - mycket brandfarligt
 • MAL-kod: 3-3 (1933)
 • Andningsskydd som används måste ha lufttillförsel eftersom produkten innehåller ämnen som inte absorberas effektivt av kolfilter.
 • Säkerhetsanvisningar: Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Emballaget ska hållas förslutet och förvaras i ett utrymme med god ventilation.
 • Får inte förvaras nära antändningskällor - rökning är förbjuden.
 • Undvik att andas in ångorna.
 • Får inte komma i kontakt med avloppssystemet.
 • Kontakta omedelbart läkare och visa upp den här beskrivningen eller behållarens etikett i händelse av förtäring.

Data

 • Typ: Lösningsmedelsbaserat PVC-lim
 • Färg: Ljusbrun
 • Konsistens: Lättflytande
 • Innehåll av torrsubstans: Ca 34 %
 • Viskositet: Ca 2500 cps, Brookfield RVF Sp. 4, 4 r.p.m., 20° C
 • Specifik vikt: 0,9 kg/l
 • Flampunkt: < 21° C
 • Emballage: 12 ml
 • Hållbarhet: Minst 12 månader i väl förslutet emballage vid 20° C

Bruksanvisningen ovan är baserad på omfattande laboratorieförsök i avsikt att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga arbetsmetod. Vi har ingen kontroll över användarens arbetsförhållanden och därför kan vi inte ansvara för de resultat som produktens användning ger upphov till.


 

Beställ vår 3-i-1 till arkitekten

Inspiration, kollektion och ritningsdel i en och samma bok. Inspireras till murverk med mönster med en mängd färger, uttryck och nyanser av fasadtegel.

Beställ 3-i-1 till arkitekten


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.